אפוטרופסות

מטרתו של מוסד האפוטרופסות הוא במניעת מצבים, בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם ייוותרו ללא הגנה ויהיו חשופים לניצול כלכלי.

במקרים אלה, בית המשפט ממנה אדם או עמותה כאפוטרופוס, שייצג את ה"אדם"  (בעבר נקרא "חסוי") בפעולות משפטיות ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובת אותו אדם וכן תוך פיקוח רשויות המדינה (אפוטרופוס כללי, ב"כ היועמ"ש –רווחה וכד').

תפקיד האפוטרופוס שמתמנה לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו, הן במקרים שהחוק מסמיך אותו והן במקרים שבית המשפט מינה אותו.

 

משרדנו מתמחה בתחום אפוטרופוסות משך שנים רבות ומייצג לקוחות פרטיים. כמו כן, לאור מומחיותיו של עו"ד רונן צרפתי בתחום, הוא מתמנה לתפקיד על-פי מינוי אישי של בתי המשפט או על-ידי משרד המשפטים.

מושגי יסוד

הכלל: "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו". סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962.

מהי כשרות משפטית על-פי החוק :

לכל אדם באשר הוא זכויות כלשהן, וכן לכל אדם יכולות להיות חובות מסוימות.
המונח המשפטי בו משתמשים לציין כי אדם יכול ליהנות מזכויות ולשאת בחובות הוא "כשרות", כלומר, יכולת.
כשרות משפטית משמעה, יכולתו של אדם באשר הוא ליהנות מזכויות ולשאת בחובות שיש בצדן משמעות משפטית אופרטיבית.
הכשרות המשפטית ליהנות מזכויות ולשאת בחובות, תחילתה מיום היוולדו של אדם וסיומה ביום פטירתו של אדם.

באילו מקרים קיימת הגבלת כשרות משפטית:

הגבלה בדרך של חקיקה , במסגרתה מוגבלת יכולתם של אנשים המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות מלבצע פעולות משפטיות. לדוגמא: בחוק נקבע כי תיפסל כשרותו המשפטית של אדם הסובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו, אם אותה מחלה או ליקוי גורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו. בנוסף, בית המשפט מוסמך להגביל הכשרות מאדם מלבצע פעולות משפטיות בפסק דין ובתנאים מסוימים, כפי שימצא לנכון. 

מיהו אדם שמונה לו אפוטרוטופוס (נקרא בעבר "חסוי") ?

מדובר באדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, ועקב כך מונה לו אפוטרופוס על גופו ו/או רכושו.
בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נקבע באופן כללי, לגבי איזה אוכלוסיות ימונה אפוטרופוס. ההחלטה האם פלוני נמנה על אותן אוכלוסיות, תיעשה אך ורק בפסק דין של בית משפט כאשר בהחלטה למעשה יקבע כי אם האדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו, ולכן יש למנות לו אפוטרופוס.

מי הן האוכלוסיות, על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, לגביהן ימנה בד"כ בית המשפט אפוטרופוס?

 1. פסול דין
 2. קטין – מי שטרם מלאו לו 18, והוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או נקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.
 3. אדם שאינו יכול, באופן קבוע או זמני, לנהל את ענייניו הכספיים ו/או הבריאותיים בשל סיבות כגון מחלה, תאונה קשה, נכות או ירידה בתפקוד הקוגניטיבי. זאת במידה ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג לענייניו במקומו. אדם זה אינו פסול דין, אך בית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס.
 4. אדם שאין עדיין אפשרות לזהותו.
 5. עובר.

מיהו "פסול דין" ?

בית משפט רשאי להכריז על אדם כפסול דין במידה שיש לו מחלת נפש או ליקוי שכלי הגורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

 • פסול דין הוא אדם ללא כשרות משפטית, ולכן בית המשפט מורה על מינוי אפוטרופוס עבורו. 
 • לכל פעולה משפטית של פסול דין נדרשת הסכמת האפוטרופוס שלו. ההסכמה יכולה להינתן לפני הפעולה, במהלכה, או בדיעבד.
 • יודגש כי, הפרעה בשיפוט ובשיקול הדעת, חולשה פיסית או חוסר צלילות הדעת אינם שוללים בהכרח את כושרו המשפטי של אדם ומביאים להכרזתו כפסול דין.  
 • בכל מקרה דרושה החלטת בית המשפט, אשר שומה עליו כי יבחן מצבו של אדם בצורה דקדקנית, בטרם יתן יכריז עליו כפסול דין.

סוגי המקרים, כעו"ד אפוטרופוסות, בהם מטפל משרדנו:

 • הכנת בקשות למינוי אפוטרופוס לבתי המשפט, לרבות ייצוג וניהול ההליך מראשיתו ועד סופו,  על כל סוגיו:
  • אפוטרופוסות כללית לגוף ולרכוש
  • אפוטרופוס לגוף
  • אפוטרופוס לרכוש
  • אפוטרופסות לאנשים במצבים רפואיים שונים כגון: דמנציה, מחלות נפש וכד'
  • אפוטרופסות לבוגרים עם מוגבלויות
  • אפוטרופוסות ילדים
 • ייצוג לקוחות בהליכים שעניינם הכרזה על אדם כפסול דין
 • ייצוג בהגשת בקשה לאישור מתן טיפול רפואי דחוף לאדם.
  • בעניין זה נציין כי, מטופל הזקוק לטיפול רפואי והוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, נדרש מינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע, לאחר שבחן היטב את הטיפול הרפואי המוצע לאדם.
  • לפי חוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן הוא נתן לכך הסכמה מדעת (במצב חירום רפואי כפי שמוגדר בחוק, אפשר לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה מדעת, באישור 3 רופאים).
  • כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי, אך מצבו הגופני ו/או הנפשי אינו מאפשר קבלת הסכמתו לטיפול הרפואי, יש צורך לקבל הסכמה מגורם מוסמך. ההסכמה יכולה להינתן ע"י מיופה כח שמונה מבעוד מועד ע"י המטופל לענייניו הרפואיים, או ע"י אפוטרופוס לגוף המטופל שממנה בית המשפט.
 • ייצוג בבקשות לבית המשפט לביטול חלקי ו/או מלא של אפוטרופוס, מפאת אי תקינות פעולתו של האפוטרופוס ו/או שינוי מצבו הרפואי-המנטלי של האדם שבעקבותיו יש להכירו כמי שכשיר לקבל החלטות ואינו זקוק עוד לאפוטרופוס.
 • הגשת בקשות לבית המשפט לחלופות לאפוטרופוס ואמצעים לשמירת עניינו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 • עו"ד רונן צרפתי מתמנה , בין היתר, על-ידי בית המשפט כאפוטרופוס לדין, אפוטרופוס לרכוש ולגוף, תומך החלטה- הכל בהתאם למצבו של האדם, צרכיו וטובתו.
 • מתן יעוץ משפטי וייצוג משפטי לאדם שמונה לו אפוטרופוס בעניינים שונים שהתרחשו במסגרת היותו תחת אפוטרופוסות. כגון: ביטול הסכם  מכר ו/או אחר שנחתם בעת שהאדם  לא היה כשיר לחתום עליו ולהתחייב משפטית על-פיו, ייצוג משפטי בהליכים נלווים שעניינים בקשות/תביעות/התגוננות בפני לשכות ההוצל"פ ובתי המשפט בכל ערכאותיהם.

סוגי אפוטרופוסות

אפוטרופוס טבעי –
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (שלא מלאו להם 18).

אפוטרופוס על-פי מינוי

במקרים בהם אנשים אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם, בית המשפט ממנה אפוטרופוס על מנת לסייע להם, לדאוג לענייניהם ולהגן על גופם ועל רכושם.

האפוטרופוס מייצג את האדם אשר בעבורו מונה- בכל פעולה משפטית ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו בצו המינוי, תוך ראיה של טובתו  של אותו אדם.

בית המשפט רשאי למנות לאדם, יותר מאפוטרופוס אחד ולקבוע אם ניהול האפוטרופסות יהיה במשותף (לדוגמא: הורים על ילדם שמעל לגיל 18 ) , או יחולק ביניהם לפי נושאים (כגון אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לדין- יפורט בהמשך).

אפוטרופוס ללא מינוי רשמי

קיימים מקרים בהם אדם מתפקד הלכה למעשה כאפוטרופוס של אדם, למרות שלא מונה באופן רשמי ככזה על ידי בית משפט, או שהיה פגם כלשהו במינויו למשל: אפוטרופוסותו הרשמית הסתיימה ולא חודשה.

החוק קובע כי במקרים אלו, חובותיו ואחריותו של האדם המתפקד כאפוטרופוס למעשה, תהיינה זהות לאלו של אפוטרופוס אשר מונה על ידי בית המשפט.

אפוטרופוסות כללית לגוף ולרכוש

אפוטרופסות כללית היא, אפוטרופסות על כל תחומי החיים, הכוללים למעשה דאגה לכל הקשור לגוף (בריאות) ולרכוש (עניינים כספיים) של האדם.

סמכויותיו של אפוטרופוס שקיבל מינוי לתפקד כאפוטרופוס באופן כללי לגבי ענייניו של אדם אחר הן רחבות ביותר ונוגעות לכל תחומי החיים של אותו אדם – גוף, רכוש, נושאים משפטיים וכו'.

אפוטרופוסות חלקית

אפוטרופסות חלקית מוגדרת באופן ספציפי על תחומי אחריות מסויימים בלבד.

לדוגמא, אפוטרופוסות על רכושו של אדם בלבד, או אפוטרופוסות על גופו בלבד. עסקינן, במקרים שאדם אינו מסוגל לנהל רק עניין ספציפי בחייו ולא את כלל ענייניו באשר הם.

אפוטרופוסות על ילדים

הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים במשך כל תקופת היותם קטינים, קרי עד גיל 18. חובת ההורים לדאוג לצרכי הקטין, כולל נושאים הקשורים בטיפול הרפואי שלהם. במקרים מסויימים, בתי המשפט רשאים למנות לילדים אפוטרופוס נוסף, מלבד הוריהם הביולוגיים.

הנחת היסוד היא, כי הוריו-אפוטרופסיו של הקטין פועלים לטובתו, כך שההחלטות שמתקבלות על ידם הן ההחלטות המיטיבות עבורו. כך, להורים נתונה הזכות היסודית לאוטונומיה בגידול ילדיהם, ללא התערבות של גורמים חיצוניים. אי לכך, הכלל הוא כי אין המדינה מתערבת בשיקול דעת ההורים בגידול הילד, בהיותם אפוטרופוס טבעי של ילדיהם.

החריג לכלל, כי במצבים בהם המדינה סבורה כי ההורים לא ממלאים את תפקידם כראוי, מוגשת בקשה מתאימה למינוי אפוטרופוס נוסף לילד מלבד הוריו הביולוגיים.

אפוטרופסות לבוגרים עם מוגבלויות

קיימים מקרים בהם קיים צורך במינוי אפוטרופוס לילדים בעלי צרכים מיוחדים בהגיעם לגיל 18.

עם הגיע אדם לגיל 18 , הוא הופך על-פי החוק לבגיר בעל אחריות משפטית לכל דבר ועניין. הוריו, שהיו עד כה על-פי החוק, האפוטרופסים טבעיים שלו, אינם רשאים עוד מלבצע במקומו ו/או עבורו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו.

במקרים רבים, ילדים בעלי צרכים מיוחדים המגיעים לגיל 18, אינם מסוגלים לדאוג לעצמם, ויש צורך במינוי אפוטרופוס על-ידי בית המשפט שידאג לצרכיהם, ויפעל למענם ובמקומם. בנסיבות אלה, יש לפעול להגשת בקשה מתאימה סמוך ככל הניתן לגיל 18 .

אפוטרופסות עקב מצב רפואי

כאשר אדם מגיע למצב בו אינו יכול לנהל את עניניו, יש למנות לו אפוטרופוס שינהל עניינו.

למשל: אנשים סיעודיים שעקב מצבם הרפואי הירוד אינם מסוגלים לקבל בעצמם החלטות לגבי גופם או לגבי ניהול רכושם.

אנשים תשושי נפש – הסובלים מבעיות כגון דמנציה או אלצהיימר. כאשר אדם מוגדר תשוש נפש, על פי רוב יש צורך באפוטרופוס לגופו ולרכושו אשר יחליט לגבי אשפוזו במוסד מתאים, קבלת טיפול רפואי, ניהול הרכוש ודאגה לתשלום עבור הטיפול בו.

במקרים אלו יש למנות לאדם אפוטרופוס אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצרכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם.

מי רשאי להתמנות כאפוטרופוס?

על פי החוק, לתפקיד אפוטרופוס רשאי להתמנות, כל אחד מאלה:

 1. אדם יחיד – כל אדם, בין אם בן זוגו של האדם , קרוב משפחה, עו"ד או אדם אחר.
 2. תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכדומה. 
 3. האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
 4. ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה, אשר הוקמה על מנת להתמנות כאפוטרופוס למי שנזקק לכך בשל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

סמכויות האפוטרופוס לביצוע פעולות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מעניק לאפוטרופוס קשת רחבה ביותר של סמכויות: "האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו". יחד עם זאת, על מנת לייצג את האדם בפעולות הבאות, חייב האפוטרופוס לקבל אישור מראש מבית המשפט לפעולות הבאות: 

 • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של משק חקלאי, בית חרושת, בית מלאכה, בית מסחר או דירה;
 • השכרת נכס שחוקי הגנת הדייר חלים עליו;
 • פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק (למשל, עיסקה במקרקעין); 
 • מתן מתנות, פרט למתנות ותרומות שמקובל לתת לפי הנסיבות;
 • מתן ערבות;
 • כל פעולה אחרת שלגביה בית המשפט קבע כי נדרש אישור לביצועה.

הפיקוח על האפוטרופוס

האפוטרופוס הכללי מפקח על-פי חוק על פעולות האפוטרופוס בכל הקשור לניהול כספיו ורכושו של האדם. פעמים רבות, נמצא עצמנו מצויים במצב בו האפוטרופוס הכללי נוטל לעצמו סמכויות רחבות באשר לניהול רכושו וכספו של האדם עד לרמה בו האפוטרופוס שמונה משמש כשליח בלבד ולא כמי שמקבל החלטות בעצמו עבור האדם שמונה לו כאפוטרופוס.במסגרת סמכות הפיקוח מחוייב האפוטרופוס בחובת דיווח לאפוטרופוס הכלכלי על-פי החוק.

החוק קובע חובות דיווח על האפוטרופוס, בכדי לאפשר פיקוח על האופן בו הוא פועל. 

לגבי נכסים וחובות– האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך שלושים יום מיום מינויו, פרטה (מצאי) של כל נכסי האדם. 

בפרטה על האפוטרופוס לכלול רשימה של הנכסים והחובות של האדם ליום המינוי, בצירוף אסמכתאות. 

שומה– בית המשפט רשאי לקבוע כי האפוטרופוס יגיש לאפוטרופוס הכללי שומה של שווי נכסיו של האדם, כלומר פירוט הערך הכספי של הנכסים. 

דו"חות ודיווח– האפוטרופוס חייב לנהל חשבונות לגבי כל הקשור לנכסי האדם.

אחת לשנה ועם סיום תפקידו, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח על פעולותיו.

כמו כן, גורמי משרד הרווחה והרשות המקומית מפקחים על פעולות האפוטרופוס בכל הקשור לטיפול פיזי, רפואי וקהילתי הניתן לאדם.

במידה ומוגשת בקשה לבית המשפט ע"י האדם ו/או נציגו, הגם ומונה לו אפוטרופוס, הרי שרשאי בית המשפט להורות לאפוטרופוס להמציא מסמכים וליתן הסברים אודות כל פעולותיו במסגרת מינויו כאפוטרופוס, לרבות הגשת דוחות כספיים בדבר ניהול כספי האדם.

במקרים מסויימים, מתיר בית המשפט הגשת תביעות כספיות כנגד אפוטרופוסים שלא מילאו את תפקידם על-פי חוק ו/או מעלו בתפקידם ונטלו שלא כדין את כספי האדם, לרבות השבת כספים לאדם.

סיום אפוטרופוסות

האפוטרופוסות מסתיימת באחת משלוש הדרכים הבאות:

סיום טבעי של האפוטרופסות

 • אפוטרופסות על פסול דין מסתיימת, באופן טבעי, אם הוא חדל להיות פסול דין ובית המשפט ביטל הכרזתו כפסול דין וקבע כי הוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות.
 • אפוטרופסות על מי שאינו קטין או פסול דין, מסתיימת אם בית המשפט קובע כי הסיבות שבגללן נקבעה האפוטרופסות חדלו מלהתקיים או שהושגה מטרת האפוטרופסות (במידה וניתנו הנחיות ספציפיות בצו המינוי).
 • אפוטרופסות על כל אדם באשר הוא, מסתיימת כאשר האדם
 • הולך לעולמו.

התפטרות האפוטרופוס

 • אפוטרופוס רשאי להתפטר מתפקידו, באמצעות הודעה בכתב לבית המשפט.
 • ההתפטרות תקפה רק אם בית המשפט אישר אותה, החל ממועד האישור.

פיטורי האפוטרופוס

 • בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לדעתו לא מילא תפקידיו כראוי, או מכל סיבה אחרת, כפי שיראה בית המשפט לנכון.
 • בקשה לביטול אפוטרופוס יש להגיש ע"י האדם ו/או בן משפחה המבקש להורות על ביטול האפוטרופוסות.

חלופות לאפוטרופוס ואמצעים לשמירת עניינו של האדם

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח-

יפוי כוח הוא הסמכה שמעניק אדם לאדם אחר (כל אדם מן השורה) לפעול בשמו בעניינים שונים, לפי בחירתו.

 • ייפוי כוח יכול להוות חלופה לאפוטרופסות, הפוגעת פחות בחופש הבחירה והרצון של האדם. רק אדם שכשרותו לא הוגבלה רשאי לערוך ייפוי כוח.
 • ייפוי הכוח נעשה מראש ובאופן שקול וענייני, תוך יכולת לתכנן את כל היבטיו, ולא בדיעבד, לאחר שאדם כבר אינו מסוגל לנהל את ענייניו.
 • דוגמאות לייפויי כוח: ייפוי כוח לטיפול רפואי או ייפוי כוח שלקוח נותן לעורך דינו לבצע עבורו פעולות מסוימות.

תומך החלטה-

תומך החלטות הינו אדם הממונה לצורך סיוע למי שמתקשה בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות (לדוגמה, בעלי לקות מנטאלית או ירידה קוגניטיבית כזו או אחרת).

 • תומך ההחלטות מסייע לנתמך בניהול ענייניו הכספיים, ומעניק ליווי ותמיכה בקבלת החלטות.
 • ניתן למנות תומך החלטות כחלופה למינוי אפוטרופוס במקרים בהם הקשיים של הנתמך אינם חמורים דיים לצורך שלילת כשרותו המשפטית.
 • תומך ההחלטות אינו מחליף את שיקול דעתו של הנתמך בשיקול דעתו שלו, אלא מסייע לנתמך, וכך שומר על העצמאות ועל וזכות ההחלטה שלו.
 • ניתן להפסיק את יחסי התמיכה על ידי הודעה חד צדדית של הנתמך שהוא אינו מעוניין בהמשך תמיכתו של התומך.

סמכות בית המשפט לענייני משפחה להורות על נקיטת אמצעים לשמירה על האינטרסים של קטין, פסול דין או אדם שקיים חשש לניצולו-

אמצעים אלה יכולים להיות זמניים או קבועים.

 • מינוי אפוטרופוס, כולל אפוטרופוס לדין או אפוטרופוס זמני,
 • מינוי תומך החלטות,
 • הוראה על נקיטת הליכים רפואיים, כגון: בדיקה רפואית, ניתוח או טיפול רפואי אחר (בתנאי ששוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או האדם),
 • כל אמצעי אחר שנראה לבית המשפט כרצוי שמירת האינטרסים של הקטין, האדם או פסול הדין.
 • לבית המשפט שיקול דעת רחב בקביעת האמצעים המתאימים. הקו המנחה את בית המשפט הוא שהאמצעים ישרתו את האינטרסים של הקטין, פסול הדין או האדם. בית המשפט יכול להורות על אמצעים אלה בעקבות בקשה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה או צד אחר בהליך המשפטי המתנהל בעניינו של הקטין, האדם או פסול הדין, וכן רשאי בית המשפט להורות על אמצעים האלה גם ביוזמתו או לבקשת הקטין, האדם או פסול הדין עצמו.

נשמח לעמוד לשירותכם. לתיאום פגישה: 04-8557050